Trang chủ / Tài liệu / E- book: Giáo trình thủ tục hành chính, Học viện hành chính quốc gia, Nguyễn Văn Thâm

E- book: Giáo trình thủ tục hành chính, Học viện hành chính quốc gia, Nguyễn Văn Thâm

Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước. Hiện nay có nhiều quan điểm về thế  nào là thủ tục hành chính.

Quan điểm thứ nhất đươc đưa ra như sau: thủ tục hành chính là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước

Quan điểm thứ hai  lại cho rằng hủ tục hành chính là trình tự, cách thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ và để cá nhân và tổ chức thực hiện khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước

Quan điểm thứ ba, Thủ tục hành chính là một loạt các  quy định về trình tự thời gian, về không gian về cách thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân

Về đặc điểm của thủ tục hành chính, nhìn chung các thủ tục hành chính mang những đặc điểm chung như: được điều chỉnh chủ yếu bằng các quy phạm   thủ tục hành chính, trình tự thực hiện thẩm quyền trong quản lý  hành chính nhà nước, thủ tục hành chính thường mang tính đa dạng, phức tạp;thủ tục hành chính mang tính năng động..

Thủ tục hành chính đã và đang có ý nghĩa nhất định trong quá trình quản lí hành chính nhà nước đó là: bảo đảm cho các quy định nội dung của luật hành chính được thực hiện;  đảm bảo cho các quy phạm nội dung của các ngành luật khác đi vào cuộc sống,  bảo đảm cho việc thi hành các quyết định HC được thống nhất; Làm giảm sự phiền hà, củng cố được quan hệ giữa Nhà nước và công dân….

 

Link download: tại đây

Phần mềm đọc pdf tại đây

 

Bình luận

Bình luận

About Tài Lê Khanh

Tài Lê Khanh
Đam mê công nghệ, thích chia sẻ và cả săm mình nữa.

Để lại bình luận