Trang chủ / GIẢNG DAY - HOC TẬP / Một số nội dung của môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Một số nội dung của môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

 1. Số tín chỉ: 02
 • Lý thuyết: 01
 • Thực hành: 01
 1. Đối tượng học:
 • Bậc học: Đại học
 • Ngành: Quản trị văn phòng (DA16QVA)
 • Hệ: Chính quy
 1. 3. Mục tiêu của môn học: Sau khi học xong môn học sinh viên có khả năng:

3.1. Về kiến thức

 • Trình bày vấn đề khoa học, nghiên cứu khoa học
 • Trình bày quy trình nghiên cứu khoa học
 • Trình bày tóm tắt, tổng luận, nhận xét một nghiên cứu khoa học

3.2. Về kỹ năng

Thực hiện một nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn

3.3. Về thái độ và kỹ năng mềm

–  Thái độ:

+ Nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với việc học tập, nghiên cứu

+ Nghiêm túc, tự giác, hợp tác, chính xác, có trách nhiệm trong công việc

–  Kỹ năng mềm:

+ Thu thập thông tin, làm việc độc lập, làm việc nhóm, thu thập và xử lý thông tin, tư duy logic

4. Đánh giá:

Tiêu chuẩn đánh giá Sinh viên

 • Dự lớp: Điều kiện để được kiểm tra, làm bài tập lấy điểm quá trình và tham gia đánh giá kết thúc môn học
  • Nếu học sinh vắng buổi học nào mà buổi học đó có kiểm tra hoặc tham gia các hoạt động do GVHD tổ chức để lấy điểm quá trình thì sẽ không được kiểm tra lại (trừ trường hợp đặc biệt do GVHD cho phép).
  • Nếu học sinh vắng trên 20% tổng số tiết của môn học (9/45) thì sẽ không được tham gia đánh giá kết thúc môn học.
 • Điểm quá trình: 50%. Được tính cho học sinh khi tham gia kiểm tra hoặc các hoạt động do GVHD tổ chức. Mức độ hoàn thành các bài tập, thảo luận nhóm được giao trong quá trình học.
 •  Cột 1: Xác định tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, lịch sử nghiên cứu, tính cấp thiết của đề tài
 • Cột 2: Trình bày kết quả nghiên cứu đề tài đã chọn
 • Đánh giá cuối môn: 50%

5. Tài liệu học tập

 • Tài liệu chính:

Vũ Cao Đàm, 2008, Phương luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và kỹ thuật, tải tại đây

 • Tài liệu tham khảo:

– Trung Nguyên, 2005, Phương pháp luận nghiên cứu, NXB Lao động – Xã hội TPHCM.

– Nguyễn Đình Thọ, 2011, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh.

Một số video tham khảo:

– Video 1: tải tại đây (có quảng cáo)

– Tài liệu 2: tải tại đây (có quảng cáo)

– Tài liệu 3: tải tại đây (có quảng cáo)

Các nội dung tiếp theo của môn học sẽ được cập nhật tại đây…

**** Một số nội dung liên quan đến lịch sử nghiên cứu, sự cần thiết tiến hành nghiên cứu, xem  tại đây  

hoặc tại đây

*** Mẫu bài báo cáo cuối môn, xem tại đây

*** Yêu cầu nội dung khi viết bài báo tóm tắt nội dung nghiên cứu, xem tại đây

*** Cột điểm quá trình lần 1 (da16qvb), xem tại đây

*** Cột điểm quá trình lần 1 (da16qva), xem tại đây

*** Các chủ đề ôn tập cuối môn học (cả hai lớp DA16QVA & DA16QVB). xem tại đây

 

Bình luận

Bình luận

About Tài Lê Khanh

Tài Lê Khanh
Đam mê công nghệ, thích chia sẻ và cả săm mình nữa.

Để lại bình luận