Trang chủ / GIẢNG DAY - HOC TẬP / Một số nội dung của môn học Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

Một số nội dung của môn học Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

  1. Thông tin môn học

– Số tiết: 45

– Bài kiểm tra quá trình: 02

– Thi kết thúc môn: được sử dụng tài liệu

– Điểm kết thúc = điểm thi*0.7 + điểm quá trình*0.3

  1. Mục tiêu môn học

– Về kiến thức: trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về văn bản, văn bản quản lý nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật; về kỹ thuật và quy trình ban hành văn bản của một số chủ thể quản lý nhà nước

– Về kỹ năng: soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính thông thường, mô tả các nguyên tắc cơ bản của hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

– Về thái độ: nhận thức tầm quan trọng của các loại văn bản đối với quá trình quản lý xã hội cũng như quá trình hoạt động của cơ quan đơn vị, thái độ nghiêm túc trong quá trình biên soạn các loại văn bản

  1. Nguồn tài liệu cho học tập:

Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Thông tư 25 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng

Thông tư 01 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư 04 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

– Văn bản tham khảo: Tờ trình của Bộ Tư pháp về Luật Ban hành quyết định hành chính

* Một số nội dung khác của môn học sẽ được tiếp tục cập nhật trong mục này…

Bình luận

Bình luận

About Tài Lê Khanh

Tài Lê Khanh
Đam mê công nghệ, thích chia sẻ và cả săm mình nữa.

Để lại bình luận