Trang chủ / Tài liệu / Hành chính – Văn phòng

Hành chính – Văn phòng

Sách tham khảo chuyên ngành: Social Security Administration Electronic Service Provision: A STRATEGIC ASSESSMENT Leon J. Osterweil, Lynette I. Millett, and Joan D. Winston, Editors Committee on the Social Security Administration’s E-Government Strategy and Planning for the Future

Sách tham khảo chuyên ngành: Social Security Administration Electronic Service Provision: A STRATEGIC ASSESSMENT Leon J. Osterweil, Lynette I. Millett, and Joan D. Winston, Editors Committee on the Social Security Administration’s E-Government Strategy and Planning for the Future Link download: tại đây  

Đọc thêm »

E-book: Giáo trình Hành chính văn phòng trong cơ quan nhà nước, Lưu Kiếm Thanh, Học viện hành chính quốc gia

Có nhiều cách hiểu khác nhau về thuật ngữ văn phòng: Theo cách lìỉểu “tĩnh”, văn phòng là một địa điểm làm việc và có một vị trí dịa lý nhất định: – Văn phòng là phòng làm việc của một lãnh đạo, thủ trưởng hay của một người “quan …

Đọc thêm »

E-book: Office management: Office Secretaryship, V. Shanthi, Tamilnadu Textbook Corporation

Content Lesson 1:Concept and role of modern office Lesson 2: Modern office appliances and furniture Lesson 3: Office accommodation and layout Lesson 4: Office Stationerties and supplies Lesson 5: Filling and indexing Lesson 6: Seceratarial practice and postal service Lesson 7: Electronic data processing Lesson 8: Office management system and …

Đọc thêm »